Arjen zegt…

Arjen: Zitten we nu op de snelweg?
Ja, dat klopt.
Arjen: dan was die vorige weg een langzaamweg!

😀