Arjen zegt…

Arjen zit op de bank. Femke ligt op hem te draaien en duwen. Opeens zegt Arjen: “Femke niet doen!!! Nou moet ik plassen!!!”

šŸ˜€